تحويل سال در ماضي

صفحه اصلی » آرشیو » سال سیزدهم, شماره 24, سال 1388 » تحويل سال در ماضي

نویسنده (گان): نازنين شهيدي

شمارهٔ صفحه: 20


ادامه مطلب:

مي خواستم مفصلي بنويسم از وقايعي كه درسنه ماضيه روي داده و .... . اين مرقومه را منحصر مي كنم به آنچه در ابتدا و قبل ازآغاز هذه السنه در دربار دولت ايران رو داده و بعضي وقايع و حوادث متفرقه.
... علي الرسم سلام تحويل در طالار مشهور به عاج در حضور پادشاه عصرالسطان ناصرالدين شاه قاجار منعقد خواهد شد...
... جمعيت اين سلام احيانا" از هزاروپانصد متجاوز خواهد شد. .... در جرگه شاهزادگان بچه هاي چهار پنج ساله بيشتر از سيصد ديده مي شوند ... .
... در طالار موزه همچون سال ماضي سفره هفت سين بر طبق سنت و آيين ديرينه دولت محروسه و دربار شوكت آساي قاجاري به حمدالله رنگين تر بر زمين، پهن گسترانيده شده است.
.. از حوادث سلام اين تحويل اينكه جار بزرگ وسط اطاق در ميان سفره هفت سين جا خوش كرده بود . خواجه ها آنجا ايستاده بودند. جمعيت هول خورد، تكان دادند، نزديك بود بشكند اما عيب نكرد. اما حاجي ميرزا دب الشرايح كه شاهي گرفت عقب عقب رفت. انگار ميزانش دستش نبود؛ به بساط هفت سين خورد. ظرف ماهي شكست. ماهي هاي قرمز زنده در ميان سفره بر روي زمين افتاد و افتضاحي شد نگفتني ! ... پروردگار را شاكريم كه با از سرگذراندن تمام بليات باز هم سال تازه شد.


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.