نمره 20 از آن كيست ؟

صفحه اصلی » آرشیو » سال سیزدهم, شماره 25, سال 1389 » نمره 20 از آن كيست ؟

نویسنده (گان): محمدرضا رجبي

شمارهٔ صفحه: 4

فایل: pdf نمره 20 از آن كيست ؟ - [142.43 KB] - برای دسترسی به مقالات مجله گردشگری نیاز به عضویت در سایت دارید.

ادامه مطلب:

گردشگري تمامي ساختار يك كشور اعم از سياسي، تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، آداب و رسوم و غيره را دربرميگيرد. گردشگري به دوبخش دولتي ازجنبه مديريتي و خصوصي ازجنبه اجرايي تقسيم ميشود. تازماني كه درآمد دولت متكي به درآمد گردشگري درنيآمده و به عبارت ديگر گردشگري بخش مهمي از درآمد ناخالص ملي را به خود اختصاص نداده، نميتوان گردشگري را موفقيتآميز دانست. ...
سوال:
آيا انعكاس اين اخباربا چنين محتوايي به گردشگري كشور درسطح داخلي و بين المللي لطمه نمي زند؟
آيا اعتبار آژانسها كه با زحمات بسيار طي ساليان بدست آمده مورد ترديد واقع نميشود؟
آيا با تهديد، تعامل بين هتلها و آژانسها به وجود ميآيد؟
آيا صدور مجوز بند "ب" با"علائق ويژه" به حل مشكلات موجود در گردشگري كشور كمك ميكند؟
وآيا ....
... با اميد اينكه روحيه و فرهنگ گردشگري درتمام سطوح جامعه جاري شود و تك تك مردم در هر گوشهاي از جامعه حافظ منافع ملي كشور و خود باشند، روزگار را سپري ميكنيم. به اميد آن روز.


لطفأ برای خواندن متن کامل مقاله به فایل بالای صفحه مراجعه نمائید.